Värdering av företag

ntroduktion till begreppet bolagsvärdering

 

Bedömning av “bolagsvärdering” är en metod för att beräkna värdet på ägarens intresse med hjälp av specifika förutbestämda formler och en samling metoder eller för att bedöma ett bolags ekonomiska värde som kan vara användbart under olika omständigheter. Just begreppet ägarens intresse är väldigt relevant, då i vissa fall bortser från bolagets belåning, vilket givetvis är felaktigt. bolagsvärdering handlar alltid om nettovärdet, ett bruttovärde är alltid irrelevant, och inte ens nödvändigt att ta upp i värderingsdokumentet.

Perspektivet på värde av ett bolag kan såklart skilja sig mellan olika individer. Det är därför bolagsvärderingar inte är något annat än uppfattningar. En köpares uppfattning är givetvis också relevant, men tyvärr inte opartiska och därmed inte lika användbara. En bolagsvärdering ska inkludera de förväntade framtida vinsterna, marknadsvärdet på bolagets tillgångar, samt belåningen, för att nämna några av de viktigaste aspekterna.

Så vad är skälen till värdera bolaget?

För följande ändamål utförs normalt sett en bolagsvärdering:

 

1 – Den vanligaste anledningen är att fastställa ett acceptabelt pris vid en potentiell försäljning.

2- För många bolagare som kan påverka deras beslut att fortsätta eller till i värsta fall till och med lägga ned verksamheten.

3- Rättstvister: Om det finns en tvist om bolagets värde måste du inkludera bevis till domstolen, så att ett beslut kan fattas utav domaren och nämndemännen. Ofta är det mer komplicerat än så, och tvistemålet innehåller vanligen också en diskussion och anklagelser om huruvida någon att ersätta motparten för värdet av ett bolag. Detta är sällan okomplicerat, och man ska komma ihåg att det är dyrt att driva tvistemål, väldigt dyrt. Ibland kan tvistemålet i sig bli dyrare än den skadan man eventuellt lidit.

4- Köpa ett bolag

5- Köpa ut en delägare

6- Ta in en delägare

7- Finansiering: När bolagets ägare förhandlar om finansiering med banker och andra aktörer är det vanligtvis relevant att göra en bolagsvärdering.

Typer och former av bolagsvärdering:

De formler som används för värdering av bolag är matematiska, men snarare än fasta siffror, baseras de numeriska värdena för vissa kategorier som utgör formeln på bedömning. Affärsegenskaper som tillförlitlighet är särskilt svåra att värdera; de är en del av anledningen till att varje professionell syn på bolagsvärdering endast kan vara en grund för förhandlingar och inte det sista ordet om vad ett bolag är värd.

Här är några av de formler som är viktigast och ofta används:

1- Offentliga mot privata:

Ett offentligt bolags värde är direkt relaterat till dess aktiekurs. Även om aktiekursen inte är den enda komponenten i ett offentligt bolags värdering, är det en viktig komponent. Privatägda bolag drar inte nytta av marknadsvärdet av ägarintressen. Varje privat organisation är unik. Experter måste använda ekonomiska modeller som uppskattar värde baserat på många antaganden utan en marknadsbaserad equalizer för att bestämma verkligt värde.

2- Värdering av marknaden:

Denna ekonomiska modell använder branschstandardförsäljningssiffror eller motsvarande försäljning för att basera sin värdering. Till exempel, om verksamheten som ska säljas är en liten butik, ser marknadsstrategin på försäljning av andra butiker med liknande bruttovinst. Branschen publicerar standardmultiplikatorer som används för att beräkna nuvärdet av relaterade bolag, så den bästa formen av värdering kan vara bolagsvärderingen.

3- Värdering av inkomst:

För bolag som inte har lager eller betydande verkliga tillgångar, t.ex. konsultbolag, är denna typ av värdering mest lämplig. Det ser på kassaflödet och använder en kapitalisation

för att mäta nuvärdet av vinsten som bolaget kommer att producera i framtiden. Värderingsintäktskonceptet baserar värdet på ett bolags intäktspotential.

4- Värdering av nytta:

Förmånsvärderingen är en rak modell som tittar på den konkreta vinst som organisationen producerar i termer av kassaflöde för den nuvarande ägaren. För att extrapolera vikten av potentiella intäkter använder den en multiplikator. Multiplikatorn är en ränta som tar hänsyn till en normal avkastning på investering och skuldservice.

5- Värdering baserat på tillgångar:

För detaljhandels- och tillverkningsbolag är denna form av bolagsvärdering lämplig. För att uppnå en värdering av experter tar experter som använder denna teknik det verkliga marknadsvärdet på anläggningstillgångar och lägger till värdet av eventuella uppgraderingar plus grossistvärdet av lager. Så det används vanligtvis för bolag som har en stor materiell tillgång.

Metoder för bolagsvärdering:

Vi måste lista sätten att göra det för att göra ämnet enklare och mer sekventiellt efter att ha förklarat vad bolagsvärderingen är och vilka faktorer som får arbetsgivaren att göra det:

Det första tillvägagångssättet är “multipel handel”, och det kallas ofta jämförande analys, “som tittar på förhållandena för liknande bolag och använder dem för att härleda värdet av en annan verksamhet, och jämför det nuvarande värdet av ett bolag med andra liknande bolag genom att tittar på multipelhandel. EBITDA-multiplar (resultat före ränta, skatt, avskrivningar, avskrivningar)

 

Den andra tekniken är vad som kallas “Market capitalization of the Business”. Det är en process som är mycket enkel. Det uppnås genom att bolagets aktiekurs multipliceras med det totala antalet utestående aktier.

 

“Precedent transaktionsanalys” är det tredje tillvägagångssättet, och det är en typ av relativ värdering där du jämför bolaget i fråga med andra bolag som nyligen har sålts eller förvärvats inom samma sektor. Övertagandepremien som ingår i det pris till vilket de köptes ingår i dessa inköpspriser. De är användbara för M & A-transaktioner, men när tiden går kan de snabbt bli föråldrade och representerar inte längre den nuvarande marknaden.

 

“Times Revenue Method” är den fjärde tekniken. Enligt detta tillvägagångssätt används en multiplikator som beror på branschen och den ekonomiska miljön på en inkomstström som produceras under en viss varaktighet.

 

“Diskonterat kassaflöde” är den femte metoden. Det är ett immateriellt värde och en typ av finansiell modell som används för att värdera ett bolag, så det utförs i Excel genom att skapa en finansiell modell och involverar en stor mängd detaljer och studier. Denna modell gör det möjligt för analytikern, beroende på flera scenarier, att prognostisera värde och till och med genomföra en känslighetsanalys, vilket resulterar i en mer exakt värdering.

 

Den sjätte metoden är ‘Bokfört värde’, och som visas i balansräkningen är det värdet på eget kapital i ett bolags aktieägare.

 

“Fotbollsplandiagram” och dess namn är den sjunde formen eftersom staplarna ser ut som gårdslinjer på en riktig fotbollsplan. Den används, baserat på olika värderingsmetoder, för att sammanfatta en uppsättning värden för ett bolag. I slutet av sidan innehåller den här guiden en gratis fotbollsplanmall för nedladdning. Grafen är avsedd att visa hur mycket en köpare skulle vara villig att betala för ett bolag.

De viktigaste och mest populära sätten att bedöma organisationen och därmed göra den mer framgångsrik var dessa tillvägagångssätt. Jag har kort nämnt dem så att artikeln inte håller och så att vi inte går längre än den här artikelns huvudvikt. Om du verkligen är, bör du ta namnet på metoden och leta efter den.

Motiven för att göra det, sätten och metoderna för att göra det, efter att jag talat om begreppet bolagsvärdering. Vi bör nu vara medvetna om fel i bolagsvärderingen och ta reda på några exempel och lösningar så att bolaget trivs och dess värde ökar.

Vanliga fel och misstag inom bolagsvärdering:

Vi vet alla att i alla bolag kommer fel att inträffa, och det är klokt att placera dem i våra sinnen så att de inte överraskar oss och arbetar för att minimera dem så mycket som möjligt.

Chansen är att misstag i bolagsvärderingsrapporter kan uppstå och de kan allvarligt skada ett bolag, och i flera fall kan dessa misstag påverka bolagets värdering.

De flesta ägare, även om de inte planerar att sälja den, har en uppfattning om vad de tycker att deras verksamhet är värd. Eftersom småbolagare är extremt olika i sitt tänkande använder de ett antal olika metoder för att komma fram till sina värderingssiffror. Det kan vara bra att driva professionellt samvete, eller det kan komplicera processen ännu mer.

Eftersom värderingen av ett litet bolag inte har några absoluta riktlinjer. Det finns inget magiskt recept. Som alla andra kommer en värderingsexpert att göra ett misstag. Experter är ofta felaktiga.

Tänk på två faktiska exempel: webbarbete och Uber. Vid analys av värdena för båda bolagen för att försvara rätten att ta dem publi

c, de ljusaste Wall Street-investeringsbankerna sparade ingen kostnad, och insatserna för att ha rätt kunde inte ha varit högre.

Ändå varierade värderingarna för båda bolagen vilt – med tiotals miljarder dollar mellan de olika bankerna – och när de “bästa” värderingarna för de två bolagen utsattes för offentliga marknader, upptäcktes de vara fruktansvärt felaktiga: aktiekursen på Uber sjönk med mer än 40 procent efter sin debut och har ännu inte återhämtat sig. Webbarbete har blivit en mycket större tragedi. Angreppet på IPO-värderingen på 47 miljarder dollar av bolaget var så extremt att erbjudandet hölls helt, VD drevs ut och allvarliga frågor ställdes om Soft Bank, den största privata investeraren i Web Work. Webbarbetet uppskattades till 20 biljoner dollar av Softbanks investering för några år sedan. Web Work-värdet stod närmare 7 biljoner dollar efter börsintroduktionen.

Vad vi bör lära oss av misstagen från Web Work och Uber är att värderingsmetoderna och andra “professionella” värderingsmärken är mycket mindre viktiga än att förhindra fel som har lite att göra med matematik.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Want to Join Our Site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.